Artikel 1

De dienstverlening van advocatenkantoor Armalex wordt verzorgd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Advocatenkantoor Demeyere Nico met  zetel  te  8531 Bavikhove, Ter Coutere 7,  KBO-nr. 0833.258.308. De zaakvoerder is Nico Demeyere, advocaat lid van balie West-Vlaanderen. Verwijzingen naar Armalex in deze algemene voorwaarden dienen gelezen te worden als verwijzend naar de BVBA Advocatenkantoor Demeyere Nico.

Artikel 2

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten van Armalex  Bij  gebeurlijke  tegenstrijdigheid  hebben  deze  voorwaarden  voorrang  op  de  algemene  voorwaarden  van  de  cliënt, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen.

Artikel 3

De overeenkomst komt steeds tot stand tussen Armalex en de cliënt, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen. Deze  overeenkomst  komt  tot  stand  uiterlijk  op  het  ogenblik  dat  Armalex  haar  diensten  voor  de  cliënt aanvangt. De verbintenissen van Armalex betreffen inspanningsverbintenissen. 

Artikel 4

Armalex rekent haar werkzaamheden aan door facturatie van haar ereloon en gebeurlijke kosten. Op verzoek van de cliënt wordt een detail van deze prestaties toegestuurd. Het tarief van de erelonen wordt aangerekend in functie van de complexiteit van de zaak, de inzet en de dringende aard ervan. Er wordt gerekend in tijdseenheden, waarbij de basiseenheid één tiende van een uur is.

Het  ereloon  is  de  vergoeding  voor  de  intellectuele prestaties  en  voor  de  tijdsbesteding  van  de  advocaat.  Het  ereloon wordt per uur berekend. Het  standaard uurtarief bedraagt tussen 120,00 EUR en 150,00 EUR. Dit standaard tarief kan worden aangepast in functie van de complexiteit en het belang van het dossier, en in functie van het  behaalde  resultaat  (zgn.  “success-fee”).  Er  worden  bovenop  het  ereloon  géén  administratie-  of  secretariaatskosten noch kilometervergoedingen in rekening gebracht. 

Armalex behoudt  zich  het  recht  voor  om  aan  de  cliënt  voor  de  aanvatting  van  haar  diensten  en  tijdens  de uitvoering ervan een provisie  te vragen en om haar werkzaamheden slechts aan te vatten/voort te zetten na de betaling ervan.  Een  ereloonstaat  van  Armalex  dient  binnen  de  14  dagen  na  datum  van  de  ereloonstaat  schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd geprotesteerd te worden. Ieder protest na die datum wordt als laattijdig beschouwd. Alle ereloonstaten zijn contant en zonder korting betaalbaar op de zetel van Armalex.

In geval van laattijdige betaling is de cliënt van rechtswege en zonder dat een aanmaning verschuldigd is, gehouden tot betaling op de openstaande bedragen van een nalatigheidsinterest van 10% vanaf de datum van de ereloonstaat, alsook tot een forfaitaire schadevergoeding van 10%. In geval van wanbetaling behoudt Armalex zich het recht voor hetzij de uitvoering van haar werkzaamheden in alle dossiers met de bewuste cliënt te schorsen, hetzij de integrale samenwerking met de cliënt meteen te beëindigen, zonder dat Armalex daardoor tot enige vergoeding gehouden kan zijn voor de schade die de cliënt daardoor zou lijden.

Artikel 5

Armalex  stort  de  bedragen  die  zij  voor  haar  cliënt  ontvangt  meteen  door  naar  de  cliënt  tenzij  anders overeengekomen.  Armalex  mag  van  de  bedragen  die  zij  op  haar  derdenrekening  voor  de  cliënt  ontvangt  de  sommen inhouden die de cliënt haar nog verschuldigd is op grond van openstaande facturatie. Armalex zal die cliënt daarvan op de hoogte brengen. Die bedragen die Armalex op haar derdenrekening ontvangt en die voor derden bestemd zijn, stort zij meteen door naar deze derden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6

Alle advocaten  van Armalex zijn via de Orde van  Advocaten verzekerd in beroepsaansprakelijkheid, dit tot een bedrag van 1.250.000,00 EUR per schadegeval. De  cliënt  gaat  ermee  akkoord  dat  dit  bedrag  steeds zal  volstaan  als  vergoeding  van  de  gebeurlijke  schade  die  hij  zou lijden ingevolge een gebeurlijke beroepsfout in hoofde van Armalex en haar advocaten. Indien de bovenvermelde verzekering de schade niet zou dekken, dan is de door Armalex, haar advocaten en aangestelden  totaal verschuldigde schadevergoeding  (zowel contractueel als buitencontractueel) steeds beperkt tot een bedrag  dat  hoogstens  gelijk  kan  zijn  aan  het  totale  bedrag  van  de  facturatie,  excl.  BTW,  dat  werd  aangerekend  in  het dossier  waarin  de  aansprakelijkheid  wordt  weerhouden,  en  zo  er  geen  dossier  is  tot  maximaal  5.000,00  EUR  per schadegeval.  Bij   een   gebeurlijk   verschuldigde   schadevergoeding   zijn   steeds   uitgesloten   indirecte   schade,   gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de cliënt of door derden.

Artikel 7

Alle door Armalex gemaakte adviezen, contracten, conclusies en alle overige documenten  ongeacht in welke vorm,  kunnen  niet  door  de  cliënt  of  door  derden  gebruikt  of  bewerkt  worden,  behoudens  met  uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming vanwege Armalex.

Artikel 8

Iedere partij kan de overeenkomst ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering beëindigen. De cliënt dient dan alle door Armalex geleverde prestaties en kosten meteen te voldoen. Armalex is nooit aansprakelijk voor schade die  zou voortvloeien  uit de beëindiging  van  haar overeenkomst met de cliënt.

Artikel 9

Armalex  archiveert  na  beëindiging  van  elke  opdracht  het  dossier  en  bewaart  dit  voor  een  periode  van  vijf jaar. Daarna heeft Armalex het recht om het dossier te vernietigen.

Artikel 10

Alle overeenkomsten gesloten tussen Armalex en de cliënt vallen onder het Belgisch recht. In  geval  van  betwisting,  zijn  uitsluitend  de  bevoegde  rechtbanken  van  Kortrijk  bevoegd  om  kennis  te  nemen  van  het geschil.