1. Inleiding

Bescherming van persoonlijke gegevens en privacy zijn fundamentele rechten gewaarborgd door internationale verdragen. Ons kantoor doet alle mogelijke moeite om de volledige naleving van de privacywetgeving te garanderen.

Dit beleid is van toepassing op alle gegevensverwerkingsactiviteiten die Armalex beheert.

Gelieve er rekening mee te houden dat dit Privacybeleid op regelmatige basis kan wijzigen om bijv. te voldoen aan nieuwe wettelijke verplichtingen. We raden u aan dit Privacybeleid af en toe te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie.

2. Gegegevensverwerker

Advocatenkantoor Demeyere Nico BVBA met zetel in België, 8531 Bavikhove, Ter Coutere 7 en geregistreerd met ondernemingsnummer 0833.258.308 treedt op als verwerkingsverantwoordelijke (hierna aangeduid als “Armalex”).

Indien u nog vragen hebt over dit Privacybeleid of uw rechten wil uitoefenen die erin uiteengezet zijn, kan u contact opnemen met TArmalex

3. Gegegevensverwerking

De persoonlijke gegevens die we verzamelen kunnen de volgende zaken omvatten: 

 • Alle gegevens en informatie die vrijwillig verstrekt werden om advies te kunnen verlenen of cliënten te kunnen vertegenwoordigen in de context van een advocaat/cliënt-relatie;
 • Contactgegevens zoals naam, functie, correspondentieadres, evenals thuisadres als u dit doorgaf, bedrijfsadres, telefoonnummer, gsm-nummer, fax en mailadres;
 • Verdere bedrijfsinformatie noodzakelijk voor een project of voor de contractuele relatie of informatie die vrijwillig werd verstrekt;

Persoonlijke gegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • Naleven van wettelijke verplichtingen (bijv. registratievereisten, anti-witwasregelgeving, loonadministratie …)
 • Advies verlenen en cliënten vertegenwoordigen in de context van geschillen, inclusief kwaliteitscontrole en controle over de naleving van wetgeving en interne organisatorische procedures;
 • Beheer en administratie wat betreft zakenrelaties, inclusief het verwerken van betalingen, boekhouding, facturatie en inning, ondersteunende diensten en evaluatie van dienstverleners en leveranciers;
 • Informatie verstrekken over relevante ontwikkelingen in fiscaal recht, over aangeboden diensten en over events die Armalex organiseert;
 • Evaluatie van sollicitaties;
 • Evaluatie van werknemers, prestatie-evaluaties, training;

Persoonlijke gegevens kunnen verwerkt worden omwille van volgende juridische redenen:

 • Uitvoering van een opdracht voor een (potentiële) cliënt of een ander contract (of in de voorbereiding ervan);
 • Naleving van wettelijke verplichtingen; of

Verwerking is noodzakelijk voor doeleinden met betrekking tot het rechtmatig belang van Armalex of dat van ontvangende derde partijen die persoonlijke gegevens verkrijgen, op voorwaarde dat deze belangen niet in strijd zijn met die van de betrokkene of met fundamentele rechten en vrijheden.

4. Ontvangers

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

 • Advocaten die een contract hebben met Aremalex (en gebonden zijn door het beroepsgeheim en een geheimhoudingsovereenkomst) voor het verlenen van advies of voor kwaliteitscontrole;
 • Advocaten van andere kantoren, consultants of experten die eveneens gebonden zijn door beroepsgeheim en/of vertrouwelijkheidsclausules;
 • Buitenlandse advocatenkantoren met het doel om juridisch advies te verkrijgen;
 • Rechtbanken, (wetshandhavings)autoriteiten, regelgevende instanties, advocaten of andere partijen, wanneer het redelijkerwijs noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een vordering of met het oog op een confidentiële alternatieve geschillenregeling;
 • Gegevensverwerkers gebonden door een overeenkomst inzake gegevensverwerking, inclusief loonadministratiekantoren.

Gelieve er rekening mee te houden dat bovenstaande lijst niet exhaustief is en er andere voorbeelden kunnen zijn of er zich andere situaties kunnen voordoen waarin het noodzakelijk is dat wij uw persoonlijke gegevens delen met of doorgeven aan derden om onze eigen diensten zo efficiënt mogelijk te verlenen.

5. Opslagtermijn

Persoonlijke gegevens zullen verwijderd worden wanneer deze niet langer vereist zijn voor de doeleinden opgelijst in titel 3 of wanneer het voor Armalex niet langer wettelijk verplicht of anders toegelaten is om deze gegevens verder te bewaren. Armalex zal gegevens bewaren in de mate dat dit noodzakelijk is om aanspraken te doen gelden of zich ertegen te verdedigen tot het einde van de relevante bewaartermijn of tot de betreffende aanspraken geregeld zijn.

Armalex neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, aanpassing of onrechtmatige verwerking. Onze partners, werknemers, consultants en verwerkers van gegevens die toegang hebben tot en betrokken zijn bij het gegevensverwerkingsproces zijn verplicht de vertrouwelijkheid van dergelijke gegevens te respecteren.


6. Rechten | klachten

Omwille van de naleving van de privacywetgeving, en binnen de grenzen van deze regelgeving, hebben betrokkenen de volgende rechten inzake verwerkingsactiviteiten door Armalex:

– Toegang tot alle opgeslagen persoonlijke gegevens;

U hebt het recht om na te gaan of uw persoonlijke gegevens al dan niet verwerkt worden. Indien deze verwerkt worden, kan u een kopie van deze persoonlijke informatie opvragen (samen met bepaalde andere gegevens). Voor bijkomende kopieën kan een passende vergoeding worden gevraagd.

– Het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of bij te werken;

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren indien deze niet compleet of onjuist zijn.

– Het recht om verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen (“recht om vergeten te worden”);

U hebt het recht om verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen indien hiervoor een wettelijke basis voorhanden is, bijv.: wij hebben uw gegevens niet meer nodig, u trok uw toestemming in voor de verwerking van deze gegevens, de verwerking van deze gegevens gebeurde onrechtmatig…

– Het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken (bijv. het recht om uit onze mailinglijsten verwijderd te worden);

U hebt het recht te vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken indien hiervoor een wettelijke basis voorhanden is, bijv.: er is twijfel over de juistheid van de persoonlijke gegevens; de verwerking van de gegevens gebeurde onrechtmatig, maar u verkiest beperking van het gebruik van uw persoonlijke gegevens boven verwijdering…

– Het recht om persoonlijke gegevens over te dragen (“gegevensoverdraagbaarheid”);

U hebt het recht om, in bepaalde omstandigheden (bijv. indien de verwerking langs geautomatiseerde weg gebeurde), de persoonlijke gegevens die u ons bezorgde te bekomen in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat en door te geven aan een andere gegevensbeheerder.

– Het recht om uw toestemming in te trekken;

Wanneer het verwerken van gegevens gebaseerd is op uw toestemming (of uitdrukkelijke toestemming) hebt u te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen effect op het rechtmatige karakter van de gegevensverwerking voor de intrekking.

– Het recht om bezwaar aan te tekenen;

U hebt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, om redenen die te maken hebben met een specifieke situatie, indien wij:

(1) De gegevens verwerken voor ons eigen rechtmatig belang of dat van iemand anders, behalve indien wij aantonen dat er dwingende juridische redenen zijn om dit te doen; of

(2) De gegevens louter voor marketingdoeleinden verwerken.

Elk verzoek moet gericht worden aan Armalex via post of via e-mail aan nico@armalex.be. Elk verzoek dient voldoende bewijs van identiteit te leveren. Behalve in het geval van manifest ongefundeerde of overdreven verzoeken zal er geen vergoeding worden gevraagd.

Armalex verbindt zich ertoe alle verzoeken of klachten te onderzoeken en te beantwoorden binnen een redelijke termijn. Wanneer het antwoord niet afdoende blijkt, kunt u contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Via post:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
B – 1000 BRUSSEL